Бултроник ЕООД Електронни, оптоелектронни и електромеханични компоненти,
резервни части, уреди, инструменти и материали за
електрониката, комуникациите и автоматизацията
Продуктови линии
Карта на производителите
Услуги
Въпроси и отговори
Download
Новини
Проследяване на доставките
Партньори
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
FAQ

??????? ????-???????????? ??????? ??? ?????????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?? ??????????? ?????????????? ??? RS Components
Добавена на: 2012.10.26

Ðодени Ð¾Ñ Ñ?ÑÑемежÑ?Ñ Ð½Ð¸ непÑекÑ?Ñ?наÑо да подобÑÑ?ваме Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñа за ÑÑ?ÑговиÑ?Ñа Ñ? пÑодÑ?кÑиÑе на RS ÐÑ?лÑÑоник вÑ?вежда нова по-гÑ?вкава Ñ?Ñема на ÑÑ?ÑговÑ?киÑе оÑÑ?ÑÑ?пки за вÑ?иÑки пÑодÑ?кÑи на RS Components в Ñ?ила Ð¾Ñ 01.11.2012. Ð?оваÑа Ñ?кала на ÑÑ?ÑговÑ?киÑе ни оÑÑ?ÑÑ?пки веÑе не е базиÑана на кÑайнаÑа Ñ?Ñ?ма за вÑ?Ñ?ка оÑделна поÑÑ?Ñка за доÑ?Ñавка Ð¾Ñ RS, а завиÑ?и единÑ?Ñвено Ð¾Ñ Ð±ÑоÑ? на напÑавениÑе поÑÑ?Ñки пÑез Ñ?Ñ?оÑвеÑниÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?еÑ. Ð?о Ñози наÑин пооÑÑÑ?ваме наÑ?иÑе Ñедовни клиенÑи, а Ñ?Ñ?Ñо наÑ?Ñ?ÑÑаваме и вÑ?иÑкиÑе Ñ?и оÑ?Ñанали клиенÑи да пазаÑÑ?Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾-ÑеÑ?Ñо Ð¾Ñ Ð½Ð°Ñ? за да полÑ?ÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð²Ñ?е по-наÑаÑ?ÑваÑи оÑÑ?ÑÑ?пки Ñ? вÑ?Ñ?ка Ñ?ледваÑа поÑÑ?Ñка за доÑ?Ñавка Ð¾Ñ RS.

Ð?Ñи пÑ?ÑваÑа напÑавена поÑÑ?Ñка пÑез Ñ?Ñ?оÑвеÑниÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?ÐµÑ Ð²Ñ?иÑки наÑ?и клиенÑи полÑ?ÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð¾ÑÑ?ÑÑ?пка Ð¾Ñ 1%. Ðа вÑ?Ñ?ка 2-Ñа и 3-Ñа поÑÑ?Ñка пÑез Ñ?Ñ?ÑиÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?ÐµÑ Ð¾ÑÑ?ÑÑ?пкаÑа Ñ?Ñава 2%. Ðа 4-Ñа поÑÑ?Ñка пÑез Ñ?Ñ?ÑиÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?ÐµÑ Ð¾ÑÑ?ÑÑ?пкаÑа веÑе е 3%. Ðа 5-Ñа поÑÑ?Ñка пÑез Ñ?Ñ?ÑиÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?ÐµÑ Ð¾ÑÑ?ÑÑ?пкаÑа Ñ?Ñава 4%. Ðа вÑ?Ñ?ка Ñ?ледваÑа поÑÑ?Ñка Ñ?лед 5-ÑаÑа пÑез Ñ?Ñ?ÑиÑ?Ñ Ð¼ÐµÑ?ÐµÑ Ð¾ÑÑ?ÑÑ?пкаÑа веÑе е 5%.

ÐÑ?лÑÑоник Ñ?и запазва пÑавоÑо да пÑоменÑ? Ñ?калаÑа на ÑÑ?ÑговÑ?киÑе Ñ?и оÑÑ?ÑÑ?пки по вÑ?Ñ?ко вÑеме в завиÑ?имоÑ?Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ð°Ð·Ð°ÑнаÑа конÑ?нкÑÑ?Ñа. Ð Ñези Ñ?лÑ?Ñай ние гаÑанÑиÑаме Ñ?воевÑеменноÑо инÑоÑмиÑане на наÑ?иÑе клиенÑи за наÑ?ÑÑ?пилиÑе пÑомени.

Ðа Ñ?ÑандаÑÑниÑе Ñ?Ñ?ловиÑ? на ÐÑ?лÑÑоник за ÑÑ?ÑговиÑ? Ñ? пÑодÑ?кÑиÑе на RS Components, молÑ?, вижÑе в наÑ?иÑ?Ñ Ñ?айÑ: http://components.bultronic.net/rs-components.html


Components
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
Components
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
© 2023, Бултроник ЕООД. Всички права запазени